ĐƯỜNG DU HÀO


Thu Nay Nhớ Thu Xưa
  
Lá phong vàng
Bay ngang  song  cửa
Sáng đầu thu
Mù mịt sương sa 
Mình ta uống 
cạn chung trà
Ngoài trời 
Thu đến 
Trong  ta 
Thu về
 
Mưa 
Tí tách
tỉ tê 
ai oán 
Tiếng Quốc kêu
gợi 
kiếp lưu vong 
Ngày về 
Mòn mỏi đợ itrông 
Bao thu đến 
mấy lần 
phong 
nhuộm vàng
 
Ký ức vụn 
Soi về dĩ vãng
Bến hạ xưa 
Xuôi ngược 
thong dong...
Kiên An
Tắc Cậu 
Rang hồng
Bình  Ba
Cửa Tiểu
Bông Hồng 
Trà  Mi...
 
Lâu không gặp
Hỡi 
người tri kỷ! 
Phím đàn xưa 
nhớ 
khúc thu  sang?
Quyện theo gió 
gởi đôi hàng:
"rừng phong úa 
Đã bạt ngàn lá thu!" 
 
  Trở lại chuyên mục của : Đường Du Hào