Ban Biên Tập 

Hân hạnh giới thiệu

Câu Đối Xuân Mậu Tuất


 
 
 
1. Xuất: Năm Tuất/chó/cún/khuyển /ngao/sói/cầy/sủa cẩu cẩu.(Vinh Hồ)
Đối: Thời Dần/hổ/hùm/vằn/bị/mãnh/ cọp/rống um um (Kim Lão Tà)
 
2. Xuất: Kẻ đãi bạo/muốn/vua Bảo Đại/bải đạo đảo bại (Vinh Hồ)
- Đối: Dòng long gia/rầu/đức Gia Long/long da la dong (Kim Lão Tà)
 
3. Xuất : Đội mũ,/mang vớ,/mở vú (Vinh Hồ) 
    -Đối:   Qua đèo,/ngủ ngáy,/ngáy đèo (Kim Lão Tà) 

4. Xuất: Dậu gà kê hầu khỉ (Vinh Hồ)
Đối:  Ba Mãnh bị Cọp dần (KLT)

5. Xuất:-Đuổi gà khỏi ngõ mong mỏi từ đây thôi bươi móc (Thích Tín Thuận)
 Đối:- Đem chó về nhà hẹn hò giậu đó được chắn che (Th.T.Th.)
 
6. Xuất:- Dậu đi, phú quý bình an viếng (Vinh Hồ)   
 Đối:-Tuất đến, vinh hoa lộc thọ thăm. (V.H.)
 
7.Xuất:- Năm Gà tài năng bất tận (Vinh Hồ)

Đối:- Tết Chó đạo đức vô song.(VH)
 
8. Xuất:- Cẩu về, ruộng phước sinh cành lộc (Vinh Hồ)

Đối: -Tuất đến, lòng nhân trổ nhánh hoa (VH.)
 
9. Xuất:- Khuyển đáo, vinh hoa quyền lợi đáo (Vinh Hồ)

Đối: -Tuất khai, phú quý lộc tài khai (VH)
 
10. Xuất: - Cẩu đến, cháu con đi chúc Tết (Vinh Hồ)

Đối: - Khuyển về, cha mẹ đón mừng Xuân (VH)

 11. Xuất: -Làm thân chó mà còn lên mặt chó (Kha Tiệm Ly)
Đối: -Mượn oai hùm lại muốn vuốt râu hùm (KTL)
 
12. Xuất:- Mười hai tháng người vui ba ngày Tết (Kha Tiệm Ly)

Đối:- Bốn ngàn năm nước được mấy lần Xuân.(KTL)

13. 
Xuất:
Sang Xuân Mậu Tuất/
Anh lái xe cần Cẩu/ chở Cún yêu/
ghé nhà hàng Le Chien,
ăn món bánh Hot Dog, khà ! 

(Tịnh Viên)

 
Đối:
 
-Hết Tết Đoan Ngọ/
Chị giải xong mật Mã/ đốt Ngựa giấy/
ngược gầm cầu Cheval,
châm điếu thuốc White Horse, rít !

(Phàm Hý)
 
-Cuối đông Đinh Dậu/
Mưa ngập tràn ruộng Kê/ chuồng Gà dột/
tới dòng tộc Poulet,
thuê ông thợ Rooter, trám.

(Phàm Hý)
 
-Hết năm Bính Thân/
Cụ vướng phải La Hầu, chửi Khỉ gió !/
lên tận núi Signe,
nhờ phù thuỷ Monkey, giải !

(Phàm Hý).

14.
Xuất: 

Vấn Xuân: Chu Khổng Lan Hà Địa?
Hàn Sĩ Nguyên
 
Đáp: Truy Hạ: Vũ Cơ Tảo Ái Điền! 
Việt Đường
 
Nghĩa xuôi:
Hỏi Xuân: (Đạo của) ông Chu ông Khổng lan tới xứ nào?
Truy Hạ (mới biết): Vua Vũ, Vua Cơ quét ruộng quý.
 
Nghĩa ngầm (lái):
Hỏi Xuân: Chổng khu lia đạn nào?
Truy Hạ: Giơ củ tiễn đào thương!
 
Ghi chú:
Chu: Chu tử, Chu Hy
Khổng: Khổng tử, Khổng Khâu
Vũ: Vũ Vương Cơ Phát nhà Chu
Cơ: Cơ Vương nhà Hạ

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập