VINH HỒ

 
Khai Bút Đầu Năm: 
(bằng vài câu đối Tết cho dzui nhà) 
 
Cọp đi rừng núi như yên tĩnh
Mèo đến cửa nhà bỗng sáng tươi
 
Hổ đến trâu bò chạy bán mạng 
Mèo về chuột bọ rút vào hang
 
Mèo về chuột bọ không còn Tết
Hổ đến trâu bò cũng hết Xuân
 
Hổ hùng hổ lại "hữu danh vô thực"
Mèo mẹo mưu nhưng "ích kỷ hại nhân" 
 
Tý Sửu Dần Mẹo vẫn "vũ như cẩn" 
Thìn Tỵ Ngọ Mùi cũng "không có gì"
 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập