BAN BIÊN TẬP
Trân trọng giới thiệu


Tác Phẩm Mới
Bánh Đúc Có Xương
Nhà văn: Kha Tiệm LyTHAY LỜI TỰA

*”… Kẻ sĩ chân chính luôn đắn đo từng ý tưởng để khỏi muộn màng khi xuống bút, giống như tên bật khỏi dây cung, làm sao bắt lại? Văn chương cũng không thuần là thứ để kẻ sĩ gởi gấm tâm tư; càng không phải để mua vui trong buổi trà dư tửu hậu; mà phải có chủ đích hẳn hoi. Dù chẳng là hùng binh nhưng cũng phải góp phần đánh đuổi giặc thù, dù chẳng phải gươm thiêng nhưng cũng phải chung vai đập tan cường quyền, bạo lực. Kẻ cầm bút phải có sứ mạng dẫn quần sinh tới chỗ toàn chân, đưa bá tánh đến nơi toàn mỹ, quyết không quỳ gối cúi đầu cho người sai khiến, bán rẻ linh hồn, uốn cong ngòi bút hầu hưởng chút vinh hoa hay miếng cá cặn cơm thừa..."


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập