BAN BIÊN TẬP

Hân hạnh giới thiệu:
Tác phẩm mới xuất bản


MỘT CHỮ TÌNH ĐỂ LẠI
Tạp Bút & Truyện Ngắn
Tác giả: Mang Viên Long


Nhà XB Hồng Đức
Tranh bìa & Trình bày: Ngyễn Sông Ba.
Nhận định về Truyện ngắn Mang Viên Long của Nhà giáo Hồ Sĩ Duy.
4 phụ bản mầu & sách dày 300 trang.
Nhà Phát hành & Nhà sách PHƯƠNG NAM

 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập