VINH HỒ

 
CÂU ĐỐI NÓI LÁI NĂM DẦN
 
VẾ XUẤT CỦA VINH HỒ:
 
1.
Cọp Bắc hán hoá DẦN dần/ Hùm Nam long tranh HỔ đấu.
 
2.
Râu tóc bạc DẦN/ Tháng ngày tủi HỔ.
 
3.
Nhâm-Dần dân-nhầm/ Tết-Heo teo-hết. 
 
4.
Năm-Dần giãn cách dân-nằm/ Năm-Ngọ tham quan no-ngậm.
 
5.
Dân-chài dài-chân, năm-Dần nâng-dầm/ chèo-chống chồng-chéo.
 
6.
Tết-Hổ Tổ-hết linh thiêng/ Năm-Mùi nuôi-mầm ong bướm
 
7.
Thuyền-đi đi mãi thì-điên/ Năm-Dần nâng-dầm chèo chống
 
8.
Năm-Hổ hăm-nổ trụ đèn/ Năm-Dậu nậu-dâm đại lộ
 
9.
Cọp đang-về tới đê-vàng/ Trên-lưng trưng-lên bảng hổ
 
10.
Năm Sửu còn đó kiếp trâu/ Năm-Dần dân-nằm tủi hổ
 
11.
Tết Cọp thời-trang than-trời/ Nhâm-Dần dân-nhầm cô vít.
 
12.
Nhâm-Dần cũng có lúc dân-nhầm/ 
Hãng Vú đôi khi lộn Vũ Háng
 
13.
Năm Hùm hùng hổ chủ-già/ Chả-dù giỏi cũng đại-gia đa-dại
 
14.
Dân-nhầm Nhâm-Dần, Bơi-đà ba-đời/ Nghèo rớt mồng tơi/ Hổ-cốt Cổ-hốt.
 
 
 
CÂU ĐỐI NĂM DẦN
 
VẾ XUẤT CỦA VINH HỒ:
 
1. Sửu công Dần, dạ tựa ai dần/ Ngưu đả Hổ, lòng thêm tủi hổ. 
 
2. 
Năm Hùm, hùm rống hùm hùm.../ Tết Tý, tý kêu tý tý...

3.

Giờ Tý, cọp gọi hùm hùm.../ Canh Ba, hùm kêu cọp cọp...

4.

Năm Dần, hổ giữ luật rừng/ Tết Sửu, trâu vũ như cẩn.

5.

Vuốt râu hùm, chỉ có hùm thiêng/ Giỡn mặt hổ, không ngoài mãnh hổ.

6.

Ngồi lưng cọp, phách lạc hồn xiêu/ Cỡi lưng trâu, đàn kêu sáo thổi.

7.
Nhâm-Dần dân-nhầm bô-xít với cô-vit
 
8. Năm-Dần dân-nằm chuột-rút chút-ruột
 
 

Dec, 21/2021


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ