VINH HỒ

 
Vế Xuất dzui Về Mèo + Các Con Giáp
Mời đối cho dzui 3 ngày Tết 

 
1
-Vế xuất: "CHUỘT sa hủ nếp"
-Vế đối: MÈO ban chức quyền 

2
-Vế xuất: MÈO mưu MẸO, trèo cau thăm chú CHUỘT
-Vế đối: TÝ THỬ MIÊU, mua mắm giỗ cha MÈO

3
-Vế xuất: HỔ đi có chi phải xấu HỔ?
-Vế đối: MÈO về mặc kệ cứ o MÈO!

4
-Vế xuất: MÃO MÈO mướp, oai như võ tướng 
-Vế đối: Mũi KÊ GÀ, đẹp tựa cảnh tiên 

5
-Vế xuất: Vịnh Hạ LONG non bồng nước nhược 
-Vế đối: Miễu Ông HỔ khói lạnh nhang tàn 

6
-Vế xuất: CHUỘT chí chí, "CHUỘT sa hủ nếp" 
-Vế đối: MÈO meo meo, "MÈO mả GÀ đồng" 

7
-Vế xuất: MẸO đi o MÈO, gặp MÈO mửa 
-Vế đối: LONG chê RỒNG lộn, gặp RỒNG nằm

8
-Vế xuất: HỔ muốn bàn giao MÃO áo
-Vế đối: MÈO còn bận việc GÀ đồng 

9
-Vế xuất: CHUỘT cống được MÈO phong Thế Thú 
-Vế đối: CHÓ vằn nhờ CỌP bổ Tri Châu

10
-Vế xuất: Võ MÈO cào nát tan áo MÃO 
-Vế đối: Trò KHỈ làm ô uế bản THÂN 

11
-Vế xuất: MÈO dùng mưu MẸO phĩnh phờ CHUỘT
-Vế đối: CHUỘT đội MÃO MIÊU cung phụng MÈO 

12
-Vế xuất: Giờ TÝ nhắp CHUỘT nhìn tí tí
-Vế đối: Tết MÈO đội MÃO gọi meo meo

13
-Vế xuất: CHUỘT cầu đạo, cạo đầu họ CHUỘT
-Vế đối: MÈO giả nai, dùng đủ trò MÈO 
 
14
-Vế xuất: CHUỘT nhắt vào nhà kêu chí chí
-Vế đối: MÈO mun giỡn nguyệt gọi ngao ngao 
 
15
-Vế xuất: HÙM là thú vật, nhưng không tham quyền cố vị
-Vế đối: CỌP đúng giao thừa, sẽ đến bàn giao cho MÈO 

  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ