MAI QUANG

(Sưu tầm & Chuyển tiếp)

 

Biệt nhân kỳ 2 
別人其二

(Vương Bột)
 

 
 

Biệt nhân kỳ 2

Giang thượng phong yên tích, 
Sơn u vân vụ đa. 
Tống quân Nam Phố ngoại, 
Hoàn vọng tương như hà!

 

Dịch nghĩa

Trên sông có nhiều gió và khói sương,
Núi âm u vì mây hạ thấp.
Tiễn bạn ở bến đò Nam Phố,
Còn quay lại nhìn theo nhau xem thế nào.

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang