LÂM CHIÊU ĐỒNG


Tranh Xé Dán: Trăng ThanhTranh Sơn Dầu: Nghiệp Chướng
Muốn mau nhả hết tơ vàng
Để mai giã biệt nhẹ nhàng mà đi
Đâu mơ gì đoạn kim chi
Hay thanh ngọc diệp hoặc ly rượu tràn
LCĐ
  Trở lại chuyên mục của : Lâm Chiêu Đồng