Hoa Xoan
Nguyễn Ngọc San
( Phác thảo Sơn Dầu) 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San