PHƯỢNG HỒNG


Sắc màu Thiền Tông

Ai đem áo mỏng giăng sườn núi 
Để khuất trăng già khoá cửa không  
 
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng