THÁI HÀ BÌNH

Miền Xưa
( Tranh bột màu trên nền giấy nhám) 
  Trở lại chuyên mục của : Thái Hà Bình