TRẦN THÙY LINH


Trừu Tượng 

„Energy and motion made visible – memories arrested in space” (Jackson Pollock) 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh