VŨ KIM THANH

Guitar
(Tranh Sơn Dầu)

 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh