VŨ KIM THANH


Sông Trăng

 


 

Hò ơ …..
Trăng vàng muôn thủa Trăng ơi
Cho đời dệt mộng cho trời đất reo
Ngược xuôi giữ vững tay chèo
Tình chồng nghĩa vợ gieo neo xá gì
Sông Trăng lóng lánh hồn thi
Ngàn trùng vương vấn ờ …ngàn trùng vương vấn...diệu kỳ nước non

Sông Quê 

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh