MàuTím Hoa Sim

Thơ: Hữu Loan
Diễn ngâm:Nghệ Sĩ Quốc Anh
(BBT giới thiệu)
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập