NGÀY THÁNG NÀO 

Tác giả: Bùi Hoàng Linh 
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh