Bảo Núi

Thơ: Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm : Bích Ngọc 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên