Chào

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Minh họa: Tranh Đinh Cường


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang