Ngầm 18, Trên Đường Về

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Minh họa: Tranh Đinh Cường

  
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang