Thơm Trăng

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang