Giấc Ngủ Của Đá

Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Minh họa: Tranh Đinh Cường
Thực hiện video: Ca Dao
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh