Đường Xưa
 
Thơ: NP phan
Diễn ngâm: NSUT Bích Vương
  Trở lại chuyên mục của : NP PHAN