Bài Thơ Thứ Nhất

Thơ: TTKH
Diễn ngâm: Hồng Vân
(Song Nguyên giới thiệu)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên