Chiều Quê
Thơ: Tôn Nữ Cẩm Bàn
(Song Nguyên giới thiệu)
Diễn Ngâm : Hồng Vân
Thực hiện Video: Ca Dao
Ảnh: Nguồn Internet

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên