Chinh Phụ Ngâm 

Tác giả: Đặng Trần Côn 
Diễn ngâm: Hồng Vân

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên