Lời Kỹ Nữ

Thơ: Xuân Diệu
Diễn ngâm: Hồng Vân
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên