Ngâm: Thơ Kiều 

Diễn Ngâm Hồng Vân

(Song Nguyên giới thiệu)

   Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên