Dạ Khúc

 Diễn ngâm: Đoàn Yên Linh
Thơ: Hồ Thi Ca

Thạch Cầm giới ghiệu
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm