Trả Nợ

Thơ: Vũ Kim Thanh
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh