CA DAO


Bán Mặt Cho Đất, Bán Lưng Cho Trời*
(*Thành ngữ VN)
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao