CA DAO

Hoàng Hôn
Hồ Kênh Hạ


Ai níu mặt trời xuống
Cho gợn hồ long lanh!
(CD)
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao