CA DAO


Phiến Nắng Còn Lại


...Rồi vén mộng, vết trầm xưa trống vắng, chiếc lá  buồn còn in dấu mùa đau
Trổ vào hoang vu đôi nhành gió lạnh, chót mùa nào xao xác lá chờ nhau... 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao