CA DAO

Sen Thi Nhân

Hồ ao
sen viết bài thơ
Trăng thanh thần khí,
bùn nhơ cốt phàm
Hồn văn chương
chẳng dính chàm
Chữ lời khiết nhã
sương ngàn đọng hương


(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

 
Khi búp nụ
lúc xòe gương,
Vẽ trăng đầu núi
 gọi sương xuống đời
 Vàng, xanh  thẩm thấu trùng khơi
Mang mang hạo khí đất trời tịch nhiên.
 

(Mai Quang nối điêu)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao