CA DAO

 

Xiên Bóng Nắng Chiều

Đong đưa tóc sóng phiêu phiêu
Miết lên giữa khoảnh nắng xiêu dặm ngàn
Giữa đời bóng xế đổ ngang
Ngả ầm xuống nẻo lênh loang bóng mình...


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao