MAI QUANG


Dưới Cội Tùng GiàDưới tùng hỏi chú nhỏ
-Thầy đi hái thuốc rồi
Nội trong cụm rừng đó
Mây dày không thấy nơi !
(Tìm Ẩn Giả Không Gặp/ MQ dịch).

Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn Sư thái dược khứ
Chỉ tại  thử sơn trung
Vân thâm bất kiến xứ!
(Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ - Giả Đảo)


Tượng Bồ Đề Đạt MaLão ta
(Bồ Đề Đạt Ma)
lồi  đôi mắt
 rực!
của gã có mắt xanh nhìn “thấu”
(xanh ví như:
Nguyễn Du cho Từ Hải hỏi Thúy Kiều:

“Mắt xanh chẳng để ai vào có không”)
 Lão có bộ râu Trương Phi  khinh bạc
 (mà phất phơ
mà lồng lộng
mà hút nhả cuồng phong)
Cái dính đất chỉ còn một chiếc dép
(gá ở mút mùa thiền trượng)
Và con kình cuồng  “có không” đạp dưới chân
 điểm vào lưỡng cực
nhẹ lướt cành lau ‘huyền chi hựu huyền”
(Ngoài ra, Lão  không trơn! Chớ có cái quái gì?)
 Đừng hếch râu làm phách!
(Trích Ghi 1/5. MQ)
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang