MAI QUANG

Hoa Xuân

Đúng thời hoa nở
Thưa gởi thế nhân:
Thành trụ hoại diệt
Đâu là NGUYÊN XUÂN?

MQ.


  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang