MAI QUANG


Vương Giả Chi Hoa

Lụa là vướng cánh giai nhân
Đường về cố quận thêm phần lạnh tênh!(MQ)CHẠM BÓNG TRẦN GIAN
(Lan Brassavolar Cucullata)

 
LƯU LY TRÒ CHUYỆN
(Lan Thủy tinh Cym.Aloi. Alba)


 NỮ HÀI
(Lan Lady Slipper)


 HẠ CÁNH
(Lan Brassavola Cull.)


 
NHÌN XUỐNG
(Lan Brassavola Cull.)

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang