NGUYỄN NGỌC DANH


    Sang Mùa
 
Cùng nhau xách giỏ trên tay
Khi trời trở lạnh - heo may sang mùa
Ra đồng bắt ốc-bắt cua
Về xào sả- ớt - canh- dưa cơm chiều
   

(Thơ:  Nguyễn ngọc Danh)

***
 
Năm mươi ấy! (biết mệnh trời)
Tám mươi ấy! (cảm chơi mệnh thì)
Ốc, Cua về cỏi vô vi
Thì thôi! Cua, Ốc cùng đi với mùa!

(Mai Quang cảm đề)

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh