NGUYỄN NGỌC DANH

Thi Ảnh: Tử Đằng
(Thơ: Vũ Hoàng Thư)  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh