Viên Dung

Ảnh: Vũ Kim Thanh
Thơ: Mai Quang


 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh