LÊ ĐĂNG MÀNH


1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
 

Lắng nghe giọt nước cành dương

Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng

Như lai Bồ Tát viên thông

Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau
 

2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM
 

Oai lực trên đỉnh long vương

Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu

Tầm thinh lặng cõi khổ đau

Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi
 

3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
 

Kiết già tay phải nâng kinh

Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng

Nhìn thấu suốt cõi tối tăm

Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ
 

4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
 

Hậu thân rực ánh hào quang

Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian

Quang bất muội* tỏa mênh mang

Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu.

*Viên Quang bất muội : ánh sáng không bao giờ tắt.
 

5-DU HÍ QUÁN ÂM
 

Thong dong du hí cõi đời

Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian

Đến đi giữa cuộc gian nan

Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.
 

6-BẠCH Y QUÁN ÂM
 

Ngự trên tòa đá uy nghi

Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh

Ấn cát tường xóa vô minh

Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.

 

7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
 

Bồ tát an tọa lá sen

Hai tay chấp quán soi xem cõi đời

Ta bà ác trược tơi bời

Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.
 

8-LONG KIẾN QUÁN ÂM
 

Diệu trí quán dòng tử sanh

Nhìn chúng sanh mãi loanh quanh luân hồi

Mắt thương Ngài nhìn cuộc đời

Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.

 

Dắt Hồn Tảo Mộ Thanh Minh!
 
Lạnh thừa tê ngọn thanh minh
Quăng đời ngắc ngoải giữa thinh âm chiều
Mơ hồ sương khói phiêu diêu
Gươm đao quá vãng chống điêu linh về
 
Nguyện hồn hớp ngụm tào khê
Nương thanh tịnh thủy giữa quê quán này
Thùy dương liễu vẫy- lành thay!
Mắt thương nhìn xuống pháp khai nhiệm huyền
 
Quán Tự Tại rực chơn nguyên
Cầm năm uẩn thấy một nguồn không hai
Mầm nứt bởi lá tàn phai
Khổ đau-hạnh phúc chính ngay đây mà
 
Dẫu đang vất vưởng ta bà
Thấy không thêm- bớt về nhà nhẹ tênh
Cưỡi toa dâu bể chòng chành
Nhìn không bẩn- sạch ngọn ngành như nhiên
 
Trầm luân cũng tại đảo điên
Hành trí bát nhã chạm yên ổn hồn
Dạo nghĩa địa biết tánh không
Thì cực lạc hiện giữa mông quạnh này
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành