LÊ ĐĂNG MÀNH

 

Sen!


Xuân hơ hớ cũng già thôi
Mùa thay ve ứa khúc li tao buồn
Phượng phơi tình hạ vấn vương
Chỉ sen đằm giữa vô thường thảnh thơi


Rũ bùn vươn dậy vào đời
Kết tinh khiết đỡ gót người đản sanh
Bậc thiện thệ đấng cha lành
Thế Tôn thị hiện yên bình bể dâu


Khổ tập diệt đạo - thậm sâu
Liên hoa diệu pháp xưa sau thường còn
Bát nhã trí - đạo tình thương
Tự hành thâm thắp tỏ tường tận đi


Cây không nhánh gốc đại bi
Từ cành bất nhị nhú vi diệu thường
Niêm hoa lặng lẽ vô ngôn
Ấn Tâm vi tiếu xiển dương đạo vàng


Sen tháng tư tỏa mênh mang
Vòi co ong bướm cúi tần ngần bay!
Từng phụng hiến bước Như Lai…
Hương vô ưu giữa trần ai vô cùng


Cỏ hoa nghênh cuộc tao phùng
Trang nghiêm thường trụ thơm lừng đài sen


Kính dâng mùa Phật Đản
PL 2561 - 2017


  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành