LÊ KIM THƯỢNG


 Mưa Nguồn 
 
Trời Đông chớp biển mưa nguồn
Lấy chồng xứ lạ… có buồn không em
Tiễn đưa chén rượu say mèm
Đắng cay nước mắt… ướt thềm hoa niên
Làm sao… lòng hết ưu phiền
Làm sao đời hết tình duyên lỡ làng 
 
                      ***
 
Còn tôi ôm mộng lang thang
Ruổi rong tìm mãi, địa đàng nơi nao 
Rồi ra sao... sẽ ra sao... 
Năm năm xa xứ, kiếp nào gặp nhau 
‘‘Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
Thấy người nam bắc, tây đông
Thấy người thiên hạ mà không thấy nàng...’’   
 
 
Ngàn Năm 

Xin em… ngồi xuống cầm tay
Chung vừng mây bạc… chung ngày chiêm bao
Chung bờ lá cỏ xôn xao
Chung con suối ngọt, tuôn trào ái ân
Nằm che chung một căn phần
Chung thiên đường cũ, thánh thần hoan ca
Rồi em… ngủ giữa trăng tà
Cởi xiêm y cũ… cởi ra hình hài
Cho nhau giấc mộng đêm dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm
“Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
Phải duyên, phải nợ thì chờ
Không duyên, không nợ đừng chờ uổng công
Phải duyên, phải nợ thì mong
Không duyên, không nợ uổng công đợi chờ...”                   
                                              Ninh Hòa, tháng 02. 2017
                                               

“  … ” Ca dao Việt Nam                                
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng