MAI QUANG
(Dịch thơ Tào Đường)
 
5 bài dịch (phóng) thơ Tào Đường
 
1/
劉晨阮肇遊天台

樹入天台石路新,
雲和草靜迥無塵。
煙霞不省生前事,
水木空疑夢後身。
往往雞鳴岩下月,
時時犬吠洞中春。
不知此地歸何處,
須就桃源問主人。


Lưu Nguyễn Du Thiên Thai
Tào Đường
 
Thụ nhập Thiên Thai thạch lộ tân,
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần.
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự,
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt,
Thì thì khuyển phệ động trung xuân.
Bất tri thử địa quy hà xứ,
Tu tựu Đào Nguyên vấn chủ nhân.

 
Lưu Nguyễn Chơi Thiên Thai
 
Thiên thai lối đá lạc vào chơi,
Mây cỏ an nhiên sạch bụi đời.
Ráng khói mông lung thân tục lụy,
Nước mây bàng bạc mộng chơi vơi.
Gáy trăng sườn núi gà đôi lúc,
Sủa bóng hang xuân chó mấy hồi.
Chẳng biết đây là đâu đấy nhỉ,
Đào Nguyên đành hỏi chủ nhân thôi!
Mai Quang.


2/
劉阮洞中遇仙子

天和樹色靄蒼蒼,
霞重嵐深路渺茫。
雲實滿山無鳥雀,
水聲沿澗有笙簧。
碧沙洞裏乾坤別,
紅樹枝前日月長。
願得花間有人出,
免令仙犬吠劉郎。


 Lưu Nguyễn Động Trung Ngộ Tiên Tử
Tào Đường
 
Thiên hòa thụ sắc ái thương thương,
Hà trọng lam thâm lộ diểu mang.
Vân đậu mãn sơn vô điểu tước,
Thủy thanh duyên giản hữu sinh hoàng.
Bích sa động lý càn khôn biệt,
Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường.
Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất,
Miễn linh tiên khuyển phệ Lưu lang.

 
Lưu Nguyễn Trong Động Gặp Tiên
 
Trời xanh, cây biếc, quyện mang mang,
Ráng nặng, sương thâm, lối chập chờn.
Đá tụ mây len chim chóc vắng,
Nước theo khe vọng điệu đàn vang.
Cát xanh trong động, miền riêng biệt,
Lá đỏ trên cây, cõi vĩnh trường.
Mong được giữa hoa người đón đợi,
Kẽo không tiên cẩu sủa Lưu lang.
Mai Quang


3/
仙子送劉阮出洞

殷勤相送出天台,
仙境那能卻再來。
雲液既歸須強飲,
玉書無事莫頻開。
花當洞口應長在,
水到人間定不迴。
惆悵溪頭從此別,
碧山明月照蒼苔。


 Tiên Tử Tống Lưu Nguyễn Xuất Động
Tào Đường
 
Ân cần tương tống xuất Thiên thai,
Tiên cảnh na năng khước tái lai.
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm,
Ngọc thư vô sự mạc tần khai.
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại,
Thủy đáo nhân gian định bất hồi.
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt,
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.
 

Tiên Đưa Lưu Nguyễn Ra Khỏi Động
 
Thiên thai bịn rịn tiển đưa người,
Tiên, tục từ nay cách biệt rồi!
Vân dịch, đã về thôi gượng uống,
Ngọc thư, vô sự chớ thường coi.
Hoa lưu cửa động, hoa còn mãi,
Nước chảy về trần, nước chảy xuôi!
Đầu suối nay là nguồn vĩnh biệt,
Rêu xanh, núi thẳm, nguyệt chơi vơi!
Mai Quang.


4/
仙子洞中有懷劉阮

不將清瑟理霓裳,
塵夢那知鶴夢長。
洞裏有天春寂寂,
人間無路月茫茫。
玉沙瑤草連溪碧,
流水桃花滿澗香。
曉露風燈零落盡,
此生無處訪劉郎。


 Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưu Nguyễn
Tào Đường
 
Bất tương thanh sắc lý Nghê thường,
Trần mộng na tri mộng hạc trường.
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch,
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang.
Ngọc sa dao thảo duyên khê bích,
Lưu thủy đào hoa mãn giản hương.
Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc,
Thử sinh vô xứ vấn Lưu lang.
 
 
Tiên Nhớ Lưu Nguyễn
 
Đàn cầm biếng gảy khúc Nghê thường
Mộng thế đâu dài mộng cõi tiên?
Động đá với trời xuân quạnh quẻ,
Trần ai không lối nguyệt mang mang.
Cát xanh, cỏ ngọc, này khe biếc,
Nước chảy, hoa đào, nọ suối hương.
Sương rụng, gió xao, đèn héo hắt,
Nơi nào lưu bóng của tình lang!?
Mai Quang.


5/
劉阮再到天臺不復見諸仙子

再到天臺訪玉真
青苔白石已成塵
笙歌寂寞閑深洞
雲鶴蕭條絕舊鄰
草樹總非前度色
煙霞不似往年春
桃花流水依然在
不見當時勸酒人


 Lưu Nguyễn Tái Đáo Thiên Thai
    Bất Phục Kiến Chư Tiên Tử.
Tào Đường
 
Tái đáo Thiên thai phỏng Ngọc Chân,
Thương đài bạch thạch dĩ thành trần.
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân.
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc,
Yên hà bất tự vãn niên xuân.
Đào hoa lưu thủy y nhiên tại,
Bất kiến đương thì khuyến tửu nhân.
 
 
Lưu Nguyễn Trở Lại Thiên Thai
 
Trở lại Thiên thai kiếm Ngọc Chân,
Rêu xanh đá trắng bụi hoang tàn!
Động xưa thăm thẵm im sênh phách,
Xóm cũ tiêu điều chẳng hạc vân.
Cây cỏ phôi pha hương sắc cũ,
Khói sương tàn lụi vẻ màu xuân.
Hoa trôi nước chảy còn in đó,
Chẳng thấy đâu Người, hỡi cố nhân!
Mai Quang.

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang