MAI QUANG
 
                                                   Lòng  Mẹ
 
 1. Mẹ già
cỡi hạc qui tiên
Dạy con bốn chữ:
Vô Biên Mẫu Từ.

2. Mẹ rời pháp giới Không-Hư
Hạ phàm
khai thị những lời Vô-Ngôn.

3. Mẹ là
phát tích suối nguồn
Chảy dòng sữa ngọt Tình Thương
xuống trần.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang