http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN
 
 
quyên sinh

Trong cơn
ngậm ngãi tìm trầm
Thơ gieo
xuống
động nguyệt cầm
quyên sinh.


quạnh bóng

Ta theo chân hạc nội,
Vẩy mây ngàn về non
Săm soi lòng cỏ lá
Quạnh bóng nước tà dương


lên mầm

Tiếng reo se sẻ
Đừa
vỡ thinh không
Hạt thóc thức dậy
Bương bả lên mầm.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang