MAI QUANG
 


Nguyên tác:

 
 

, 
。 
, 

 

Xuân Nhật Tức Sự
Thiền Sư Huyền Quang

Nhị bát giai nhân thích tú trì, 
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly. 
Khả liên vô hạn thương xuân ý, 
Tận tại đình châm bất ngữ thì.

 

Mai Quang  phóng dịch

Tức Cảnh Ngày Xuân (I)

Tay tiên mười sáu lơi đan
Hoàng ly chuyền hót dưới giàn tử kinh
Thương vô cũng ý xuân xanh
Dừng kim nét cuối mở thành Vô ngôn.


Tức Cảnh Ngày Xuân (II)

Giai nhân mười sáu đang thêu gấm
Hoa tím, hoàng ly chuyển dưới giàn
Chao ôi thương quá bao xuân ý
Ngừng phút Vô cùng tận mũi đan.Nguyên tác:

悟道詩


Ngộ Đạo Thi 
Mai Hoa ni

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp biến lũng đầu vân.
Quy lai tiếu niễm mai hoa khứu,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

Đầy Xuân
Mai Quang (Phóng dịch)
 
Cả ngày tìm chẳng  ra Xuân
Giày gai đạp nát mấy tầng đỉnh mây
Ngang sân về thoảng hương, cười
Đầu cành mai rộ chào người đóa xuân.Bên Hiên Xuân
 Mai Quang

Ngồi tiếc rẻ quĩ thời gian mỗi ngắn
Sao không tìm chơi cho Xuân cuộc dài ra
Lòng thế sự bốn mùa vần chuyển
Xin lòng ta Xuân mỗi sát-na
 
Dòng cổ tích âm lưu mãi chảy
Dáng hồng hoang trăng cổ độ chưa pha
 
Vỗ bồn nghêu ngao hát
(Bắt chước người xưa):
“Hề! 
Hoại, Không, Thành, Trụ”
 
Bên hiên Xuân
Trời Đất giao mùa!

 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang