NP PHAN


giả vờ
 
giả vờ thắng
giả vờ thua
xót con mắt
khóc cuộc cờ bon chen
 
giả vờ trắng
giả vờ đen
oằn lưng
gánh lấy nỗi hèn lưu niên
 
giả vờ tỉnh
giả vờ điên
cái ưu xơ xác
cái phiền liêu xiêu
 
giả vờ ghét
giả vờ yêu
bén xuân hạ
nên cũng liều thu đông
 
giả vờ có
giả vờ không
càn khôn lật lọng
không hồng chẳng chuyên
 
giả vờ nghiệp
giả vờ duyên
ngẫm vô thường
đắm con thuyền tâm cơ
 
giả vờ nắng
giả vờ mưa
ngẫu nhiên
ta thấy đã thừa một ta
                   
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan