NGUYỄN AN BÌNH
(Dịch Thơ)

 

 
 

Lý Ích 李益

(748-829), Trung Đường
 
 

1/
  
  

      
      
      
      
 
Phiên âm 

Biện hà khúc

Biện thuỷ đông lưu vô hạn xuân,
Tuỳ gia cung khuyết dĩ thành trần.
Hành nhân mạc thượng trường đê vọng,
Phong khởi dương hoa sầu sát nhân.
 

Dịch nghĩa

Ngày xuân, đứng nhìn sông Biện chảy về phương đông dài,
Cung xưa của nhà Tuỳ nay đã thành cát bụi.
Khách du đừng nên lên bờ đê dài ngắm cảnh,
Gió thổi hoa liễu sẽ làm chạnh buồn muốn chết.
 
Dịch thơ
Bài ca sông Biện
 
Ngày xuân, sông Biện chảy về đông
Cung khuyết nhà Tùy bụi đã tan
Đê dài bạn nhớ đừng lên ngắm
Hoa liễu gió lồng sầu sát nhân.
NGUYỄN AN BÌNH

*Biện Hà là con sông đào do vua Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước sông Hoàng Hà vào thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam. Từ đây, dẫn nước chảy về phía tây nối vào sông Lạc, chảy về hướng đông nam qua Hà Nam vào tỉnh An Huy, nối vào sông Hoài tại huyện Tứ.
 
 

2/
  

 
Phiên âm

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch

Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết,
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương.
Bất tri hà xứ xuy lô quản,
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.
 

Dịch nghĩa

Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương
Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào
Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.
 
Dịch thơ
Đêm lên thành Thụ Hàng,
nghe tiếng sáo
 
Cát in như tuyết trên Hồi Nhạc
Trăng chiếu bên thành trắng nhẹ sương
Tiếng sáo từ đâu đưa vẳng lại
Đêm trường lính chiến nhớ quê hương.
 
NGUYỄN AN BÌNH
 
*Thụ Hàng thành: Ở phía bắc sông Hoàng Hà, do Trương Nhân Nguyện đời Đường đắp nên.
Lý Ích 李益 (748-829) tự Quân Ngu 君虞, người Cổ Tang, Lũng Tây (nay thuộc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc), thi nhân đời Trung Đường.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình